Regulamin

Regulamin ogólnych warunków sprzedaży
sklepu internetowego działającego w domenie www.domasazu.pl

Niniejszy Regulamin stanowi ogólny zbiór postanowień umownych określający warunki sprzedaży towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego, których nabycie możliwe jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem strony internetowej działającej w domenie www.domasazu.pl

Spis treści:

Rozdział I. Słownik - charakterystyka pojęć użytych w Regulaminie.

Rozdział II. Postanowienia ogólne.

Rozdział III. Sposoby złożenia zamówienia.

Rozdział IV. Informacje o cenie.

Rozdział V. Sposoby i terminy płatności związane z realizacją zamówienia.

Rozdział VI. Informacje związane z dostawą towaru (sposób, termin, koszty usług transportowych).

Rozdział VII. Prawo odstąpienia od umowy oraz jego wyłączenia.

Rozdział VIII. Procedura reklamacyjna towarów: rękojmia za wady, gwarancja, niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

Rozdział IX. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Rozdział X. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów (mediacja, arbitraż oraz bezpłatna pomoc prawna dla konsumentów, internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich - ODR).

Rozdział XI. Postanowienia końcowe.

Przydatne linki:

Załącznik nr 1 – pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 - wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 3 – wzór formularza reklamacyjnego – rękojmia za wady

 

Rozdział I: Słownik - charakterystyka pojęć użytych w Regulaminie

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulaminniniejszy regulamin zawierający zbiór postanowień (reguł) związanych z zawarciem umowy sprzedaży;
 2. SprzedawcaMirosław Gryszpiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRYSZPIŃSKI MIROSŁAW INFOGEM z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: 45-054 Opole, ul. Grunwaldzkiej 32 lok. 1A, NIP: 7542394401, REGON: 532228122, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. Adres e-mail: biuro@domasazu.pl. Istnieje możliwość pobrania wydruku z CEIDG ze strony internetowej http://www.ceidg.gov.pl
 3. Konsumentzgodnie z art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 459) osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
 5. Strona internetowa dokument HTML (tj. plik tekstowo-graficzny odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie https://www.domasazu.pl;
 6. Sklep internetowy prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa, zawierająca w swojej treści m.in. opisy i zdjęcia towarów stanowiące przedmiot umów sprzedaży zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 7. Elektroniczny formularz zamówieniagraficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia na towary prezentowane w sklepie internetowym;
 8. Towar/produktprezentowane w sklepie internetowym rzeczy ruchome (sprzęty do masażu i rehabilitacji) będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.
 9. Zamówienie oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianego towaru.

Rozdział II: Postanowienia ogólne

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.
 2. Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m.in. przy pomocy strony internetowej, działającej w domenie http://www.domasazu.pl prowadzi sprzedaż detaliczną sprzętu do masażu i rehabilitacji, akcesoriów w postaci pokryć i prześcieradeł oraz artykułów kosmetycznych.
 3. W ramach zawieranych umów, o których mowa w pkt 2. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta/klienta własność prezentowanego w sklepie internetowym towaru a następnie wydać mu go, zaś konsument/klient zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca wyda Klientowi fakturę VAT w postaci elektronicznej w formacie pdf
 5. Składając zamówienie na stronie internetowej www.domasazu.pl Klient automatycznie zgłasza żądanie wydania faktury zamiast paragonu fiskalnego oraz wyraża zgodę na otrzymanie faktury w wersji elektronicznej

Rozdział III: Sposoby złożenia zamówienia

 1. Zamówienia na towary prezentowane w sklepie internetowym można składać przy wykorzystaniu:
  • strony internetowej i zamieszczonego na niej elektronicznego formularza zamówienia (procedura opisana w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną),
  • poczty e-mail pod adresem: biuro@domasazu.pl;
  • telefonu pod numerem/ami: +48 77 440 64 35;
  • faksu na numer: +48 22 483 05 24.
 2. Zamówienia dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (strona internetowa, oraz adres e-mail) przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
 3. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.
 4. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych:
  • imię i nazwisko;
  • adres do korespondencji (adres dostawy);
  • adres e-mail;
  • numer telefonu.
 5. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail, telefonicznie lub za pomocą faksu, należy podać, oprócz danych wymienionych w pkt 4 informacje o:
  • interesującym klienta towarze, w tym określenie jego modelu, a także zamawianej ilości;
  • cenie towaru;
  • dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty oraz dostawą, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności i dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie.
 6. W przypadku nieudostępnienia przez konsumenta danych, o których mowa w pkt 4, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail klienta lub w postaci SMS (na podany w procesie zamówienia numer telefonu) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 8. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt 7, zawiera informacje o istotnych składnikach złożonego zamówienia, na które składają się:
  • zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw (model);
  • cena;
  • dane klienta;
  • wybrany sposób dostawy;
  • wybrana forma płatności za towar;
  • pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.
 9. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości o e-mail, o której mowa w pkt 9 – dotyczy to zamówień składanych poprzez stronę internetową, telefonicznie, faksem za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@domasazu.pl a także przez wydrukowanie i przekazanie konsumentowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon).
 11. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

Rozdział IV: Informacja o cenie

 1. Przy każdym towarze, prezentowanym na stronie sklepu internetowego, zamieszczona jest jego cena wyrażona w złotych polskich (PLN).
 2. Cena, o której mowa w pkt 1, zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, opisanego w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
 4. Konsument składający zamówienie za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość (strona internetowa, e-mail, telefon, faks) dokonuje wyboru sposobu dostawy w procesie składania zamówienia, gdzie ceny poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w elektronicznym formularzu zamówienia oraz w zakładce „koszty dostawy”

Rozdział V: Sposoby i terminy płatności związane z realizacją zamówienia

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za towar (formę bezgotówkową, płatność gotówką):
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy, prowadzony przez ING Bank Śląski:
   Numer rachunku bankowego: 86 1050 1504 1000 0090 7583 4177
   (prosimy o podanie w tytule przelewu numeru zamówienia);
  2. przelewy elektroniczne (e-przelewy) za pośrednictwem serwisu Przelewy24, w tym także kartą płatniczą – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068;
   Więcej informacji na stronie operatora: http://przelewy24.pl/dla-klientow/faq
  3. płatność gotówką („za pobraniem”) przy odbiorze przesyłki;
  4. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w biurze handlowym.
 2. O sposobie dokonania płatności decyduje Klient w procesie składania zamówienia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej (poprzez wybór właściwego checkboxa) lub informując o tym w zamówieniu e-mailowym, lub telefonicznie.
 3. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem tradycyjnym na konto lub za pomocą systemu płatności elektronicznych jest realizowane niezwłocznie z momentem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru płatności kredyt ratalny (e-raty) zamówienie jest realizowane po podpisaniu umowy kredytu z bankiem. Szczegółowe informacje w zakresie procedury kredytowej można znaleźć na stronie internetowej działającej w domenie Santander Consumer – Raty w sklepie internetowym
 4. W przypadku płatności „za pobraniem”, klient płaci gotówką odbierając towar od kuriera.

Rozdział VI: Informacje związane z dostawą towaru (sposób, termin, koszty usług transportowych)

 1. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów odbywa się za pośrednictwem GLS Logistics Polska, DPD Polska, UPS Polska, K-EX Polska, DHL Polska, Raben, InPost
 2. Zasięg terytorialny świadczonych usług dostawy, w ramach dokonanego zakupu w sklepie internetowym obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), oraz wymienione kraje: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Węgry, Finlandia, Francja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Szwajcaria oraz Norwegia.
 3. Wyboru sposobu dostawy dokonuje konsument w procesie składania zamówienia.
 4. W zależności od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, dostarczanie przesyłek na terenie RP następuje w terminie do 5 dni roboczych.
 5. W przypadku wartości jednorazowego zamówienia towaru/ów na kwotę 1000,00 złotych lub wyższą koszt dostawy na terytorium RP pokrywa Sprzedawca (darmowa przesyłka).
 6. Koszty usług transportowych związanych z dostawą towaru są udostępnione w zakładce „Informacje o wysyłce”.

Rozdział VII: Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, którego bieg rozpoczyna się w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na jeden z podanych poniżej sposobów:
  1. pisemnie na adres korespondencyjny:
   INFOGEM MIROSŁAW GRYSZPIŃSKI
   ul. Grunwaldzka 32/1A
   45-054 Opole
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: biuro@domasazu.pl
 3. Istnieje możliwość osobistego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pod wyżej wskazanym adresem (pkt 2 lit. a) przy zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt 1.
 4. Konsument ma możliwość również skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się w treści niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność składanego w tym zakresie oświadczenia.
 5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt 2 lit. b, Sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail otrzymanie przesłanego oświadczenia.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:
  1. sprzedawca, niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
  2. zwrot płatności, o której mowa w lit. a, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
  3. konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został wysłany lub dostarczony osobiście, na adres wskazany przez sprzedawcę w mailu potwierdzającym przyjęcie zwrotu lub telefonicznie w przypadku wysłania Odstąpienia od umowy Pocztą Polską.
 8. Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w pkt 7 lit. a, chyba że sam zaproponował odbiór towaru od konsumenta.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 11. WYŁĄCZENIA ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIEM DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
 • oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

 

 

Rozdział VIII: Procedura reklamacyjna towarów

A. RĘKOJMIA ZA WADY

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego towar ma wadę fizyczną lub prawną.

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru, określona jest przepisami art. 556 i nast. k.c..
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi.
 3. Jeżeli zakupiony przez konsumenta towar ma wadę, o której mowa w pkt 2, uprawniony z tytułu rękojmi zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie, ujawnionej w terminie określonym w pkt 4 powinien wskazać:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu,
  5. opis ujawnionej wady (na czym polega),
  6. żądanie realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z wadliwości towaru,
 4. Żądaniami, o których mowa w pkt 3 lit. f, jakie przysługują konsumentowi w ramach odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi są:
  1. wymiana towaru na nowy.
  2. naprawa,
  3. obniżenie ceny,
  4. odstąpienie od umowy, ale tylko w przypadku gdy wada jest istotna.
 5. Wybór żądania, o którym mowa w pkt 3 lit. f, należy do konsumenta, jednakże sprzedawca może zaproponować formę usunięcia wady towaru w sposób, który nie spowoduje zwłoki i nadmiernych kosztów po stronie zgłaszającego wadę.
 6. Nie ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do jednego z żądań konsumenta, o których mowa w pkt 4 lit. a-c, w terminie 14 dni, skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.
 7. Zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru konsument może dokonać:
  1. pisemnie na adres Sprzedawcy:
   INFOGEM MIROSŁAW GRYSZPIŃSKI
   ul. Grunwaldzka 32/1A
   45-054 Opole
  2. za pomocą poczty e-mail: biuro@domasazu.pl
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 77 440 64 35
 8. Wadliwy towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście pod niżej wskazany adres wskazany przez Sprzedawcę
 9. Procedura związana z wykonaniem przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru jest nieodpłatna na każdym jej etapie.
 10. W obrocie z przedsiębiorcami wyłącza się stosowanie przepisów w zakresie rękojmi za wady zakupionego towaru.

B. GWARANCJA

 1. Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego objęte są gwarancją.
 2. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej (RP)
 3. Zakres gwarancji, a także termin jej obowiązywania określony jest również w karcie gwarancyjnej załączonej do towaru.
 4. Sprzedawca wydaje konsumentowi wraz sprzedanym towarem dokument gwarancyjny oraz sprawdza znajdujące się na towarze oznaczenia z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym.
 5. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionego towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 6. Wykonanie przez konsumenta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

C. NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ (dla umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 roku)

 1. W przypadku umów sprzedaży zawartych przed datą 25 grudnia 2014 roku, zakres i podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, określa Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176).
 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania przesyłki konsumentowi, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany reklamowanego towaru na nowy.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 4. W przypadku gdy naprawa lub wymiana, o których mowa w pkt 3, nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają konsumenta na znaczne niedogodności, konsument może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Nie można odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru jest nieistotna.
 5. Konsument traci uprawnienia określone w pkt 3-4 jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 6. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy: biuro@domasazu.pl bądź pisemnie na poniżej wskazany adres:
  INFOGEM MIROSŁAW GRYSZPIŃSKI
  ul. Grunwaldzka 32/1A
  45-054 Opole
  ewentualnie złożyć je osobiście pod wyżej wskazanym adresem.
 7. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 6 należy podać:
  • imię i nazwisko konsumenta,
  • datę zakupu,
  • datę wystąpienia niezgodności,
  • opis niezgodności,
  • żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście pod wskazany poniżej adres podany przez Sprzedawcę.

Rozdział IX. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców będących przedsiębiorcami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 KC odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

Rozdział X: Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów (mediacja, arbitraż, bezpłatna pomoc prawna dla konsumentów, ODR)

Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą. Do sposobów, które umożliwiają rozstrzygnięcie sporu bez udziału sądu powszechnego należą m.in. mediacja i arbitraż (sąd polubowny).

A. MEDIACJA

 1. W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.
 2. Postępowanie mediacyjne, o którym mowa w pkt 1 wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

B. ARBITRAŻ – POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI

 1. Istnieje możliwość skorzystania również ze stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, a rozstrzygających sprawy z zakresu praw majątkowych wynikających z umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.
 2. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, o których mowa w pkt 1, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. 2017 poz. 1356).
 3. Procedury związane z wszczęciem postępowania przed sądami polubownymi – sądami konsumenckimi, w tym wzory pozwów, opisane i udostępnione są na stronach internetowych BIP – Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

C. BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA KONSUMENTA

 1. Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów wykonują również: samorząd terytorialny poprzez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumenckich, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów.
 2. Wykaz rzeczników konsumentów można znaleźć m.in. na stronie Prezesa UOKiK http://www.uokik.gov.pl/.
 3. Bezpłatną pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe m.in. Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych: http://www.federacja-konsumentow.org.pl oraz http://www.konsumenci.org.

Z tematyką pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, konsumenci mogą się zapoznać na stronie internetowej Prezesa UOKiK w domenie http://www.uokik.gov.pl/

D. INTERNETOWY SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ODR)

 1. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami w zakresie zawieranych umów na odległość przy pomocy interaktywnej strony do której elektroniczny i bezpłatny dostęp znajduje się w domenie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Rozdział XI: Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zawierane są w języku polskim i zgodnie z obowiązującym prawem RP (Rzeczypospolitej Polskiej), co jednak nie pozbawia konsumenta ochrony prawnej przyznanej mu w kraju jego miejsca zwykłego pobytu, a których to przepisów nie można wyłączyć w drodze umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą w szczególności przepisy:
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz.U. 2017 r. poz. 459);
  • Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 683);
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. 2017 r. poz. 1219);
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 3. Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku:
  • nowelizacji przepisów ustaw, mających m.in. wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość,
  • zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu,
  • zmiany sposobów dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień,
  • zmian wynikających z prowadzonej przez Sprzedawcę formy prowadzonej działalności gospodarczej,
 4. Zmiany, o których mowa w pkt 3, obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej, ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
 5. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie sklepu internetowego z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.
 6. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia, chyba że konsument złożył dla siebie ofertę korzystniejszą, wówczas postanowienia umowne uzgodnione indywidulanie znajdą pierwszeństwo przed treścią stosowanego regulaminu i mają charakter wiążący dla łączącej strony umowy sprzedaży w brzmieniu i zakresie ustalonym zgodnymi oświadczeniami stron.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a klientem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 155)
 8. Niniejszy Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: https://www.domasazu.pl
 9. Przedstawione na stronie sklepu internetowego: szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy towarów nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2023 roku.

 

Regulamin ogólnych warunków sprzedaży sklepu internetowego działającego w domenie domasazu.pl nie może być bez zgody Sprzedawcy rozpowszechniany i używany dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, postępowaniem sądowym oraz pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów (ADR).