Regulamin e-usług

Regulamin e-usług

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego działającego w domenie www.domasazu.pl

 

Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I: Postanowienia ogólne.

 

Rozdział II: Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

 

Rozdział III: Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca.

 

Rozdział IV: Warunki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Rozdział V: Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletyny Newsletter.

 

Rozdział VI: Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

 

Rozdział VII: Tryb postepowania reklamacyjnego.

 

Rozdział VIII: Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

 

Rozdział IX: Punkt kontaktowy.

 

Rozdział X: Postanowienia końcowe.

 

Definicje pojęć użyte w Regulaminie:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i procedury korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zwany dalej i na stronie internetowej „regulaminem” lub zamiennie „regulaminem e-usług”.

Usługodawca –Mirosław Gryszpiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRYSZPIŃSKI MIROSŁAW INFOGEM z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Grunwaldzkiej 32 lok. 1 A, 45-054 Opole, działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, zwana dalej i na stronie internetowej „Usługodawcą”

Możliwość pobrania wydruku z CEIDG ze strony internetowej http://www.ceidg.gov.pl

NIP: 7542394401

Regon: 532228122

Dane do kontaktu:

Numer telefonu: (+ 77) 440 64 35,

Fax: 22 483 05 24

Adres e-mail: biuro@domasazu.pl

Adres korespondencyjny, w tym właściwy dla składanych reklamacji:

INFOGEM MIROSŁAW GRYSZPIŃSKI

ul. Grunwaldzka 32/1A

45-054 Opole

 

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionych przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną.

Strona internetowa – dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie www.domasazu.pl

 

Sklep internetowy – prowadzona przez Usługodawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zwany w dalszej części regulaminu „sklepem internetowym”.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (np. laptop, telefon).

Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie internetowym.

Biuletyn newsletter – przesyłany drogą elektroniczną (na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail) informator o nowościach i promocjach związanych ze sprzedażą prezentowanych towarów na stronie sklepu internetowego.

Produkt/towar - prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży.

Karta produktu/towaru – wyświetlany przez system na stronie sklepu internetowego opis towaru, obejmujący jego zdjęcie, cenę, dostępność, cechy funkcjonalne oraz użytkowe.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego działającego w domenie www.domasazu.pl

2. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych/informacji.

3. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Usługobiorcy powinni stosować na sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed wirusami, robakami internetowymi typu (worm), w tym innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę a powodujące zagrożenia związane ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę mają charakter nieodpłatny.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym bądź ingerowania w sposób sprzeczny z prawem w technologię sklepu internetowego.

 

ROZDZIAŁ II

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

1. Usługodawca w ramach prowadzonego sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

- umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży, poprzez złożenie zamówienia, na prezentowane w sklepie internetowym towary przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia oraz aktywnej poczty e-mail,

- prowadzeniu konta,

- subskrypcji biuletynu newsletter, tj. przesyłaniu pod wskazany przez Usługobiorców adres e-mail bieżącej informacji o promocjach i nowościach związanych z asortymentem sklepu internetowego,

- zamieszczeniu opinii na temat dokonanej transakcji w sklepie internetowym,

2. Usługobiorcy mają możliwość zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie, a także przerwania procesu składania zamówienia (elektroniczny formularz zamówienia) do momentu kliknięcia checkboxa „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wyświetlonym przez system z momentem podsumowania zamówienia.

 

 

RODZIAŁ III

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorców następujących wymagań technicznych:

- dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet), w tym także za pomocą analogowej telefonii komórkowej,

- posiadanie aktywnej poczty e-mail,

- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

ROZDZIAŁ IV

Warunki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Założenie konta w sklepie internetowym

1. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługobiorcy mają możliwość założenia konta.

2. Założenie konta możliwe jest w procesie składania zamówienia po kliknięciu na zdjęcie produktu, kolejne etapy opisuje procedura opisana w pkt. B

3. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta w sklepie internetowym, która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.

4. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt.1, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy, bądź korespondencyjnie.

5. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

  1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY W TRYBIE ONLINE

Elektroniczny formularz zamówienia

1. Procedura związana z zawarciem umowy sprzedaży w trybie online rozpoczyna się w momencie wybrania przez Usługobiorcę interesującego go produktu, a następnie kliknięciu na jego zdjęcie.

2. Po wybraniu produktu Usługobiorca określa ilość zamawianego towaru, którego zakup potwierdza przyciskiem „dodaj do koszyka”.

3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2 należy kliknąć przycisk „koszyk”, który powoduje wyświetlenie opcji związanej z wyborem sposoby płatności oraz dostawy.

4. W kolejnym kroku Usługobiorca odznacza właściwy checkbox związany z: możliwością założenia konta, z wyrażaniem zgody na przetwarzanie adresu e-mail dla celów wystawienia opinii oraz o zapoznaniu się z aktualnie obowiązującym regulaminem OWS.

5. Proces składania zamówienia, po jego podsumowaniu (określenie towaru, cena, koszty dostawy), finalizuje kliknięcie na checkbox „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty: Zamawiam”

6. Na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.

Aktywna poczta e-mail

1. Zamówienia można dokonać także poprzez przesłanie bezpośrednio na adres e-mail Usługodawcy treści oferty z następującymi danymi:

- podanie towaru, w tym określenie jego modelu a także zamawianej ilości,

- cenie za wskazany towar,

- dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty za produkt oraz sposobem jego dostawy (zgodnie z udostępnionymi w tym zakresie wariantami opisanymi na stronie internetowej oraz regulaminach)

- dane osobowe (Imię i nazwisko, adres elektroniczny e-mail, numer telefonu, adres dostawy)

2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail usługobiorcy informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 2 zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw, ceny, danych Klienta, wybranego sposobu płatności i dostawy oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

 

V

Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletyny informacyjnego Newsletter-subskrypcja Newslettera

1.Subskrypcja Newslettera, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę odbywa się w trakcie składania zamówienia, za pomocą elektronicznego formularza zamówienia, poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego następującą treść:

Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.domasazu.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów związanych z usługą subskrypcji newslettera”,

2. Zgoda na subskrypcję może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter.

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt, 2, może zostać przesłane w każdej dowolnej formie, bądź przy użyciu nieelektronicznego wzoru formularza w zakresie odwołania zgody, którego wzór udostępniony został w dokumencie polityka prywatności.

VI

Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

1.W procesie składania zamówienia, przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany przedmiotu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2. Po złożeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Usługobiorcę adres e-mail, można dokonać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez:

- wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy: biuro@domasazu.pl

lub

- telefonicznie: (+ 77) 440 64 35,

3. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu w złożonym zamówieniu klient/Usługobiorca ma prawo do jego zmiany w ciągu 12 godzin  od otrzymanie e-maila, o którym mowa w pkt. 2.

4. Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość e-mail na adres elektroniczny Usługobiorcy z potwierdzeniem wykonania korekty zmian.

VII

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy bądź telefonicznie.

3. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym adres e-mail Usługobiorcy oraz wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail  lub w inny wskazany przez niego sposób.

VIII

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/ klientów korzystających i odwiedzających stronę internetową, działającą w domenie www.domasazu.pl , jest Mirosław Gryszpiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRYSZPIŃSKI MIROSŁAW INFOGEM będący Usługodawcą, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy sprzedaży Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Dane, o których mowa w pkt. 2, obejmują:

- imię i nazwisko,

- adres dostawy/korespondencyjny,

- adres e-mail,

- numer telefonu kontaktowego.

4. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3, jest dobrowolne jednak ich brak spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną.

5. W związku z wykonaniem zamówienia, w tym dostawą zakupionego towaru, dane osobowe klientów takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, przekazywane są (w zależności od wybranego sposobu dostawy) firmie kurierskiej: GLS, DPD, UPS, K-EX, DHL, które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.

6. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie po wyrażeniu przez niego zgody.

7. W przypadkach, określonych w pkt 6, Usługodawca udostępnia odpowiednie pole checkbox z opisem zakresu i celu przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.

6. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera dokument Polityka prywatności

IX

Punkt kontaktowy

1. Usługobiorcy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.

2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w pkt 1, udziela odpowiedzi na zapytania usługodawców i usługobiorców w języku polskim lub angielskim w zakresie:

- praw i obowiązków usługodawców i usługobiorców,

- procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,

- podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.

X

Postanowienia końcowe

1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, odbywa się w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

2. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy, w szczególności:

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców.

4. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:

- zmiany szaty graficznej strony internetowej, działającej w domenie www.domasazu.pl mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

- zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do handlu elektronicznego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną,

4. Zmiany obowiązują w terminie 14 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania i obowiązywania zmian.

5. W przypadku Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie im przesłany na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania e-maila.

6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.domasazu.pl

7. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.domasazu.pl . W każdym jednak przypadku na żądanie Usługobiorcy regulamin zostanie mu przesłany w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje żądający Usługobiorca.

8. Przedstawione na stronie sklepu internetowego: szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy towarów nie mogą być bez zgody Usługodawcy modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2016 roku.

Niniejszy regulamin nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez zgody Usługodawcy dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ewentualnie dla celów postępowania sądowego i pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów (ADR)